Táto stránka bola založená v roku 2005. Jej prvotný a hlavný cieľ bol uverejnenie pripravovaného prekladu Koránu do slovenského jazyka.

Stručne z histórie prekladu

Predstava preložiť do slovenského jazyka Korán, prvý a najdôležitejší prameň islamského náboženstva, sa zrodila začiatkom roka 1995. Podľa počiatočných odhadov mal byť preklad celého Koránu hotový v priebehu dvoch rokov.

Ako prvá sa mala preložiť posledná – tridsiata časť Koránu, ktorá mala pomôcť najmä novým muslimom pri modlitbách, keďže obsahovala krátke kapitoly. Práce však trvali takmer dva roky a výsledkom bolo vydanie Tridsiatej časti Koránu s vysvetlivkami v roku 1997.

Pri preklade ostatných častí sme pristúpili k použitiu omnoho väčšieho množstva literatúry, než bolo pôvodne plánované. Čerpali sme zo starších i novších výkladov Koránu v arabskom jazyku, rôznych arabských starých aj nových výkladových slovníkov a prekladov v anglickom jazyku. Z tohto dôvodu sa termín ukončenia prekladu oddialil až o niekoľko rokov.

Preklad koránu v knižnej podobe bol slávnostne prezentovaný 6.augusta 2008 v priestoroch Kongresovej sály hotela Devín v Bratislave.

Pri príležitosti uvedenia prekladu Koránu z arabského originálu do slovenského jazyka v knižnej podobe sa dňa 6.augusta 2008 o 18:00 h v priestoroch Kongresovej sály hotela Devín v Bratislave uskutočnila slávnostná prezentácia z ktorej vam prinášame malú fotogalériu.

O preklade

Pri preklade sme sa držali maximálnej presnosti, aby bol preklad čo najdôveryhodnejší a najvýstižnejší. Snažili sme sa preniesť, tam kde to slovenský jazyk umožnil, presné rozloženie slov a viet z arabského originálu do slovenského prekladu, aby sa zachovala autentičnosť originálu čo najviac. Použili sme pri tom techniku zátvoriek, ktorá sa objavuje v minimálnej miere a v zjednodušenej forme aj v niektorých novších anglických prekladoch. Túto metódu sme rozvinuli a prispôsobili tak, aby čitateľ mal možnosť čítať pôvodný text zvýraznený veľkým písmom a k tomu vysvetlivky, ktoré presnejšie objasňujú význam tohto textu. Je to úplne nová technika prekladu Koránu. K jej použitiu nás viedla najmä snaha o to, aby sme čo najviac zabránili nejasnostiam a špekuláciám súvisiacim s prekladom a významom niektorých veršov. Takéto nejasnosti sa objavujú pri používaní prekladov Koránu v iných jazykoch. Naším cieľom je, aby každý, kto má záujem, mal prístup k čo najsprávnejšiemu prekladu, najmä v prípade, ak by si chcel overiť, či informácia, ktorú počul, je obsiahnutá v Koráne, alebo nie a ako v ňom znie.

Naším jediným cieľom pri tomto preklade bola a je Božia spokojnosť. Aj z tohto dôvodu sa celý preklad uskutočnil bez nároku na akýkoľvek honorár. Dúfame, že Boh vloží doň požehnanie a otvorí jeho slovám cestu do sŕdc ľudí, aby do nich vniesol svetlo a uľahčil im pochopiť to, čo v ňom spočíva. V Koráne bolo zoslané:

„Tento Korán správne usmerňuje k tomu, čo je správnejšie a oznamuje radostnú zvesť veriacim, ktorí konajú dobré skutky, že sa im dostane odmena veľká“ (17:9)

Poďakovanie

Moja nesmierna vďaka patrí Ing. Zouheirovi Kotrochovi, bez neustálej podpory ktorého by bolo nesmierne obtiažne preklad dokončiť a vydať v kvalite a na úrovni na akej dnes je. Niektoré vecné a konštruktívne poznámky, ktoré sa nakoniec zapracovali do prekladu a do výkladov a ktoré ho v konečnej podobe obohatili, prišli práve na podnet Ing. Kotrocha.

Moja veľká vďaka taktiež patrí Doc. PhDr. Antónii Minárovej, CSc., ktorá svojimi cennými jazykovými znalosťami a poznámkami prispela ku skvalitneniu prekladu a jeho súlad so slovenským jazykom.

Týmto by som chcel tiež vyjadriť svoju vďaku každému, kto sa podieľal čo i len v tej najmenšej miere na dokončení a vydaní tohto prekladu.

Prekladateľ

Mgr. Abdulwahab Al-Sbenaty